Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 996 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68), innych przepisów na podstawie których Urząd Miejski w Kisielicach realizuje swoje zadania.

 

Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, Word, bądź Excel. Do przeglądania tych dokumentów niezbędne są bezpłatne programy AcrobatReader, Word Viewer, bądź Excel Viewer.

 

Osoby niewidome, a także np. osoby, którym ruchy spastyczne uniemożliwiają korzystanie z myszy, do nawigowania po stronie mogą używać samej klawiatury. Poniżej prezentujemy informacje o obsłudze strony przy pomocy najważniejszych klawiszy:

Tab - zastępuje kursor myszy, co pozwala przechodzić między kolejnymi aktywnymi elementami strony; każde wciśniecie Tab to przesunięcie się do przodu, na kolejny element;

Shift+Tab - działa jak Tab, ale „do tyłu”; każde wciśniecie Shift+Tab to przesunięcie się do tyłu, na poprzedni element;

Enter - zastępuje lewy przycisk myszy (przycisk akceptacji wyboru); wciskając enter, gdy zaznaczony został już link, otworzysz ten link i przejdziesz na nową stronę lub do nowego dokumentu; W przypadku menu, gdy dla danego elementu występuje podmenu, wciśnięcie enter powoduje rozwinięcie podmenu. W przypadku braku podmenu przycisk pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem;

Spacja - pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem w przypadku, gdy dany element menu posiada podmenu;

Backspace - pozwala cofnąć się na poprzednio odwiedzoną stronę.

 

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Logo BIP - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Herb Urzędu Miejskiego w Kisielicach - pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.

 

MENU PRZEDMIOTOWE

Urząd Miejski w Kisielicach – w tym miejscu znajdziesz informacje o: referatach i stanowiskach istniejących w urzędzie, wykazie  telefonów, regulaminie organizacyjnym jednostki, strukturze organizacyjnej oraz o danych kontaktowych.

Nabór – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kisielicach oraz zarządzeń podpisanych przez Burmistrza Kisielic. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie.

Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie Miejskim w Kisielicach.  Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji i przyporządkowaniem do właściwych jednostek  organizacyjnych, łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami.

 

INFORMACJE DZIEDZINOWE

Ogłoszenia – w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością  Urzędu

Organy gminy – w tym miejscu można znaleźć informacje na temat Rady Gminy Kisielice, w tym jej kompetencjach i zadaniach,  składzie osobowym rady na bieżącą kadencję. Zamieszczone są tu również protokoły z sesji Rady Gminy oraz statut Gminy Kisielice.

Jednostki organizacyjne – tu znajdziesz informacje o podległych jednostkach oświatowych, instytucjach kultury oraz ośrodku pomocy społecznej. Link  zawiera wykaz jednostek oraz dodatkowe informacje w tym o: statucie, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,  mieniu, kierownictwie i jego kompetencjach, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw.

Jednostki pomocnicze gminy – tutaj znajdują się informacje o sołectwach, sołtysach i radach sołeckich jak również o osiedlach.

MGOPS – podstawowe informacje o Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

PUK Sp. z o.o. w Kisielicach – podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kisielicach.

Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu i jego zmian, wykazie mienia Gminy Kisielice,  a także o rocznym i kwartalnym wykonaniu budżetu.

Podatki i opłaty – zakładka zawiera informację o podatkach lokalnych i ich stawkach, wzorach deklaracji, wykazie ulg jakie udzielono podatnikom oraz innych ogłoszeniach.

Oświata / Kultura – w tym miejscu znaleźć można rejestry kultury, sprawozdania oraz informacje oświatowe jak również drobne ogłoszenia z zakresu oświaty i kultury.

Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Kisielice, Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Kisielicach, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Kisielic oraz Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie gminy.

Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Kisielice, ich sprzedaży, kupnie, itp.

Plany / Strategie / Programy – w zakładce tej zawarte są wszystkie programy, strategie i plany przyjęte na terenie Gminy Kisielice.

Stowarzyszenie/Współpraca – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe. Znajdziesz tu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych.

Wybory/Referenda – w tym miejscu można znaleźć informacje o przeprowadzanych wyborach, zarówno samorządowych jak i państwowych. Oprócz tego znajduje się tam aktualny podział gminy na okręgi i obwody głosowania.

Petycje / Wnioski / Skargi – zakładka zawiera szczegółowe informacje o procedurze załatwienia wybranej sprawy. Dodatkowo zawarte są tu informacje o złożonych petycjach, wnioskach i skargach złożonych do urzędu.

Ewidencje, rejestry, archiwa – tutaj zawarty jest wykaz rejestrów, ewidencji, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Miejski.

Kontrole – tutaj znajdziesz informacje o przeprowadzonych kontrolach zarówno w urzędzie jak i  jednostkach organizacyjnych.

 

STOPKA

Dane Jednostki – podstawowe dane teleadresowe do Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u.

Informacje dodatkowe - tutaj znajdują się odnośniki do takich informacji jak instrukcja korzystania z BIP,  Redakcja Biuletynu czyli osób odpowiedzialnych za nadzór, wprowadzanie i przygotowywanie dokumentów publikowanych w biuletynie oraz mapa Gminy Kisielice.

Inne serwisy – odnośniki do innych serwisów powiązanych z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach.