Wersja obowiązująca z dnia

Struktura urzędu


REFERATY I STANOWISKA PRACY ORAZ ICH KOMPETENCJE

 • Referat Finansów
 • Referat Społeczno-Administracyjny
 • Referat Rozwoju Gminy
 • Referat Organizacyjny
 • Sekretarz Gminy
 • Stanowisko pracy ds. obsługi biura rady

 

Referat Finansów

Kierownikiem Referatu jest Pani Janina Malinowska

Referat Finansów poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w § 26 Regulaminu Organizacyjnego realizuje sprawy związane z gospodarką finansową gminy.

 

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 • Skarbnik Gminy
 • Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego
 • Stanowisko pracy d/s budżetu i planowania
 • Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej
 • Stanowisko pracy d/s wymiaru podatku i opłat
 • Stanowisko pracy d/s podatków pośrednich
 • Stanowisko pracy d/s płac, rozliczania inwestycji i inwentaryzacji
 • Główny księgowy d/s wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
 • Stanowisko pracy d/s płac oświaty
 • Stanowisko pracy d/s rozliczeń windykacji, opłaty za odpady komunalne i opłaty różne

Kontakt  z Referatem Finasów
pokój Nr 8, tel.  55 27 85 511
e-mail: sekretariat@kisielice.pl


Referat Społeczno-Administracyjny

Kierownikiem Referatu jest Pani Hanna Zalewska

Referat Społeczno-Administracyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w § 26 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z:

1) z ustaw:

 • o aktach stanu cywilnego,
 • o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • o działalności gospodarczej,
 • o wychowaniu w trzeźwości,

2) z zadań:

 • obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych i p.poż
 • organizacyjnych i zamówień publicznych
   

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Referatu - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste
 • Stanowisko pracy d/s obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, p.poż., sportu i działalności gospodarczej

Kontakt  z Referatem Społeczno-Administracyjnym
pokój Nr 11  tel. 55 27 85 520
e-mail: sekretariat@kisielice.pl


Referat Rozwoju Gminy

Kierownikiem Referatu jest Pan Roman Czyżewski

Referat Rozwoju Gminy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w § 26 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania wynikające z:

 • zadań realizacji inwestycji gminnych,
 • współpracy z gospodarką komunalną,
 • planowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku,
 • obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • drogownictwa,
 • melioracji i rolnictwa,
 • gospodarki odpadowej i gospodarki wodnej,
 • promocji gminy i pozyskiwania funduszy unijnych.
 • budownictwa

Za prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik referatu d/s koordynowania inwestycji gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami, ochrony zabytków,
 • Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej,
 • Stanowisko pracy d/s drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 • Stanowisko pracy d/s budownictwa,
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych, planowania przestrzennego, współpracy partnerskiej,
 • Stanowisko pomocnicze - konserwator,
 • Stanowisko pomocnicze - rzemieślnik specjalista,
 • Stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. kosztorysowania i planowania ruchu drogowego

 

Kontakt z Referatem Rozwoju Gminy
pokój Nr 7,  tel.  55 27 85 509
e-mail: sekretariat@kisielice.pl


Referat Organizacyjny

Kierownikiem Referatu jest Pani Jolanta Chruszczewska.


Referat Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowisko określone § 26 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania z zakresu:

 • Organizacji pracy urzędu
 • Kadr i oświaty
 • Obsługi informatycznejZa prawidłową realizację zadań Referatu odpowiedzialne są następujące stanowiska pracy:

 • Stanowisko pracy ds. kadr i oświaty,
 • Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych,
 • Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i ochrony danych osobowych
 • Stanowisko pracy – informatyk
 • Stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna, informatyk
 • Stanowisko pomocnicze - sprzątaczka

 

Kontakt do Referatu Organizacyjnego
pokój Nr 5,  tel. 55 27 85 527
e-mail: sekretariat@kisielice.pl


Sekretarz Gminy - Stanisława Barbara Pękala

Sekretarz Gminy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w § 26 Regulaminu Organizacyjnego realizuje sprawy i obowiązki powierzone przez Burmistrza.

 

Kontakt do Sekretarza Gminy
pokój Nr 3,  tel. 55 27 85 500 wew. 503
e-mail: sekretariat@kisielice.pl

 

Sekretarzowi podlega bezpośrednio samodzielne stanowisko ds. obsługi biura rady.