Wersja obowiązująca z dnia

Metoda naliczania opłat i wysokość stawki

Metody naliczania opłat i wyskość stawki

 

Segregacja jest obowiązkowa - w przypadku stwierdzenia niepoprawnie prowadzonej segregacji istnieje obowiązek nałożenia podwyższonej stawki za gospodarowanie odpadami.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr XLII/336/2022 z dnia 27 paździrnika 2022r.:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 31,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną miejscowość. 
 • podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami niepoprawnie posegregowanymi w wysokości 93,00 złotych od osoby zamieszkującej daną miejscowość. 

Właściciele nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych zwalnia się z części opłaty w wysokości 2 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać ulgę należy zadeklarować posiadanie kompostownika w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata będzie ponoszona od pojemnika:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 6,13 zł
 • 110 – 120 L – 9,19 zł
 • 240 L – 18,40 zł
 • 1100 L – 84,39 zł

Podwyższone stawki za gospodarowanie odpadami przy stwierdzonej niepoprawnie powadzonej segregacji za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 24,52 zł
 • 110 – 120 L – 36,76 zł
 • 240 L – 73,60 zł
 • 1100 L – 337,56 zł.

Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach XLVII/364/2023 :

 • zbieranymi w sposób selektywny - 206,00 zł rocznie od jednej nieruchomości,
 • podwyższona stawka przy stwierdzonej niepoprawnej segregacji– 412,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

Opłatę należy uiszczać do dnia 30 września, danego roku którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

DEKLARACJE

Każdy właściciel nieruchomości (w przypadku nieruchomości wielolokalowych - zarządca) zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Kisielicach deklaracji o wysokości opłaty. Wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub w wersji elektronicznej dostępnej w zakładce "Gospodarka odpadami".

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Kisielic określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Kisielic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości - powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Każda osoba składająca deklarację otrzyma indywidualny numer konta na który będzie musiała uiścić opłatę.

POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie. Gmina wyposaża mieszkańców w worki na poszczególne sekcje odpadów (oprócz zmieszanych). Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów. Minimalną ilość i wielkość pojemników określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kisielice.

Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy oznakować kolorystycznie:

 • kolor żółty - przeznaczony do zbierania metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 • kolor niebieski - papieru, tektury;
 • kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła;
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów (bioodpadów), 
 • kolor szary - popiół.

SPOSÓB l CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość wywozu odpadów określona jest w harmonogramie odbioru odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli nieodpłatnie dostarczać:

 • bioodpady (zielone);
 • papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • tworzywa sztuczne i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);
 • tekstylia i odzież;
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony np. samochodowe, motocyklowe itp.;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie).

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż przy ulicy Kolejowej utworzony został PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), do którego nieodpłatnie można dostarczyć wyżej wymienione odpady. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 do 12:00. Dostarczony sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie przez firmę „SPOMER” z Iławy a następnie przekazany do utylizacji.

NIECZYSTOSCI CIEKŁE

Gmina Kisielice zgodnie z uchwałą XXV/74/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 grudnia 2012 r, w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 2a ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) przedstawia wykaz podmiotów, które na terenie Gminy Kisielice uzyskały zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 14-220 Kisielice
 2. Agro-Części „Agromka” ul. Odrodzenia Polski 1, 86-320 Łasin
 3. WC SEWIS Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 4. Błaszczyk Krzysztof Usługi Asenizacyjne, ul. Makuszyńskiego 8, 14-200 Iława
 5. Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława

Wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) dotyczy Właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub,
 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
 • przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Szczegółowe informacje o sposobach segregacji odpadów znajdują się na stronach internetowych:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych
 

Załączniki