Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz Kisielic


Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wybieranym na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • przedkłada Radzie projekty uchwał i określa sposób ich wykonania,
 • odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 • przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem urzędu,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.


Więcej o kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.