Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Stowarzyszenia/Współpraca / Stowarzyszenia

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Stowarzyszenia krajowe

Związek Gmin „Jeziorak”
Data przystąpienia: 11 października 1999 r. Uchwała Nr XI/74/99 dnia października 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kisielice do Związku Gmin „Jeziorak”.

Zadania Związku:

 • Promuje walory turystyczne,
 • Prowadzi i wspiera wspólne inwestycje komunalne, turystyczne i zakresu ochrony środowiska,
 • Opiniuje w zakresie potrzeb ochrony środowiska plany przestrzennego zagospodarowania miast i gmin

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Data przystąpienia: 24 sierpnia 1999 r. Uchwała Nr X/63/99 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kisielice do stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”

Cele i zadania związku:

 • Celem zadania Związku jest wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie ora wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich,
 • Celem Związku jest również prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin, w szczególności poprzez prowadzenie badań i ekspertyz, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.
 • Celem Związku jest także wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gmin, a także podejmowania działań na rzec ochrony środowiska naturalnego.
 • Związek reprezentuje interesy gmin oraz ich mieszkańców.

 

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej:
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej jest organizacją zrzeszającą gminy-jednostki samorządowe na zasadzie dobrowolności o zasięgu krajowym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk. Członkostwo miast i gmin w Stowarzyszeniu potwierdza jego Zarząd w formie uchwały, a czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zostało utworzone w roku 2008. Gmina Kisielice do Stowarzyszenia przystąpiła 30 kwietnia 2008 r.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego poprzez:

 • opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych związanych z pozyskaniem i produkcją energii w oparciu o wykorzystanie siły wiatru, energii wody, słońca, biomasy i gazu w celu realizacji Krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskie,
 • reprezentowanie wspólnych interesów miast i gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w tym dotyczących opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień z takich opłat,
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu - naturalnych walorów zasobów przyrodniczych,
 • przedstawianie organom władzy państwowej, parlamentarzystom, administracji rządowej i samorządowej opinii, wniosków, projektów programów będących przedmiotem działań Stowarzyszenia,
 • koordynacja działań i edukacja w zakresie celów i zadań Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania:
Data przystąpienia do Stowarzyszenia: Uchwała Nr XXXVIII/26/2006 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.  Stowarzyszenie „Szesnastka” powstało w 2007 r. Skupia ludzi chcących lobbować na rzecz wyremontowania i przebudowy drogi krajowej nr 16.

Celami Stowarzyszenia są:

 • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia,
 • inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej nr 16,
 • koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy ekspresowej  nr 16,
 • wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
 • wspieranie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój trasy ekspresowej nr 16,
 • realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy ekspresowej nr 16.

 

Stowarzyszenie "Szesnastka":
Data przystąpienia do Stowarzyszenia: Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w spawie przystąpienia przez gminę Kisielice do tworzącego sie stowarzyszenia "Szesnastka".

Jako swój nadrzędy cel przyjmuje działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej „LSR”) w rozumieniu przepisów PROW, dla obszaru gmin: Gmina Elbląg, Gmina Godkowo, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Iława, Miasto i Gmina Kisielice, Gmina Małdyty, Gmina Markusy, Miasto i Gmina Miłomłyn, Miasto i Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Susz, Miasto i Gmina Zalewo,
 • wspieranie działań na rzecz realizacji LSR obszaru gmin,
 • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach członkowskich
 • mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich