Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet obywatelski / Informacja dla mieszkańców

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacje o Budżecie Obywatelskim Gminy Kisielice

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2019

Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2019 ustalona zostaje na 100.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego zostaną poddane weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym.  Do głosowania zakwalifikują się te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołany przez Burmistrza Kisielic.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 24 czerwca 2018r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 10:00 do 18:00.

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków do budżetu obywatelskiego możliwa będzie konsultacja ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 

KATEGORIE PROJEKTÓW

Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania/projekty które:

1. Należą do zadań własnych Gminy;

2. Posiadają cechy zadań inwestycyjnych i remontowych (m.in.: remonty, budowa, rozbudowa, zakup  urządzeń, wyposażenia, sprzętu, środków trwałych itp.), a w szczególności dotyczące:

a) Służą estetyzacji otoczenia - tj. instalacja nowych lub wymiana obiektów małej architektury, urządzanie zieleni miejskiej, likwidacja elementów zakłócających ład przestrzenny;

b) Służą rekreacji - tj. modernizacja, budowa i doposażanie placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;

c) Poprawiają bezpieczeństwo -  tj. montaż urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyłączeniem zmian organizacji ruchu;

3. Poprawiają infrastrukturę - tj. budowa, utwardzenie i remonty nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej:

a) Posiadają charakter imprez kulturalnych lub integracyjnych realizowanych na terenie Gminy;

b) Są możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego;

c) Są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice.

4. Dotyczą terenów i obiektów stanowiących własność Gminy.

5. Dotyczą  terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji.

Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem oraz opłatami administracyjnymi.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kisielice. W sytuacji, gdy pomysł na projekt będzie miała grupa niepełnoletnich mieszkańców, wtedy musi mieć pełnoletniego lidera, który będzie reprezentował grupę.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

1. Zgłoszenia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego dokonujemy na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia propozycji zadania przez mieszkańców należy dołączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Kisielice popierających dany projekt.

2.  Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.

3.  Osoba, przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłaszający propozycję zadania jest jego liderem.

4. Formularz zgłoszenia propozycji zadania, o którym mowa w pkt. 1, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, w terminie do dnia 25 maja 2018r.

5. W przypadku zgłoszeń projektów podobnych Burmistrz Kisielic zwróci się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Wniosek o przyjęcie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice to cztery strony kartek formatu A4. Do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania. Uszczegóławiając pomysł, przygotowując wniosek zalecamy zwrócić uwagę na:

• Tytuł. Podając nazwę zadania należy określić lokalizację projektu oraz zakres proponowanych działań.

• Miejsce lokalizacji projektu. Realizacja pomysłów dotyczy terenów i obiektów stanowiących własność Gminy. Jednocześnie są to tereny i obiekty gminne o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji.

• Koszt realizacji projektu. Całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem oraz opłatami administracyjnymi.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ KOSZTORYS?

Ta część wniosku powinna zawierać listę z orientacyjnymi kosztami elementów niezbędnych do realizacji projektu. Podając szacunkowe ceny poszczególnych zadań można skorzystać z Internetu, ze stron potencjalnych wykonawców - na tym etapie to w zupełności wystarczy. Kosztorys dołączony do wniosku jest dokumentem poglądowym. Ma on określić, czy realizacja danego zadania jest możliwa ze środków przewidzianych w puli Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice.

 

KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do dnia 25 maja 2018r., do godz. 12:00. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach. ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice (pokój nr 2).

 

CO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

Krok 1. Wniosek zostanie poddany wstępnej ocenie pod względem formalnym, m.in. czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić braki w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany jako niespełniający wymagań formalnych i nie będzie podlegał dalszej analizie.

Krok 2. Po wstępnej weryfikacji wniosek trafi do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, gdzie dokonana zostanie analiza merytoryczna pod względem możliwości realizacji złożonego wniosku.

Krok 3. Projekty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy,

2) zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa lokalnego, a w szczególności z planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice,

3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym gminy Kisielice,

4) realności kosztów realizacji projektu,

5) racjonalności realizacji projektu,

6) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

Ocena wniosków zostanie dokonana na Karcie Analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice na rok 2019.

Krok 4. Wnioski, które spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną przekazane do Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, który dokona analizy końcowej zadania i będzie

rekomendował lub nie, poddanie pod głosowanie mieszkańcom proponowanego zadania. Zespół sporządzi listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie i listę zdań, które nie zakwalifikują się do realizacji.

Krok 5. Po zaakceptowaniu wyników oceny oraz analiz przez Burmistrza Kisielic, listy zadań zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez publikację na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.

 

PROMOCJA WNIOSKU

Promowanie zgłoszonego projektu to bardzo ważny etap. Tu należy znaleźć jak najbardziej skuteczny sposób dotarcia do mieszkańców i zachęcenia do wyboru Waszego pomysłu. Jest szereg sposobów, dzięki którym możesz zachęcić mieszkańców Gminy Kisielice do głosowania.

Jak to zrobić?

• Opowiedz o swoim pomyśle przyjaciołom, sąsiadom oraz innym mieszkańcom ulicy, osiedla, sołectwa.

• Skorzystaj z możliwości jakie daje internet. Portale społecznościowe - tam informacje rozchodzą się bardzo szybko.

• Wykonaj proste plakaty czy ulotki. Wcale nie musi to być profesjonalne opracowanie graficzne. Ważne by znalazły się tam podstawowe informacje o projekcie, takie jak nazwa i krótki opis.

 

GŁOSOWANIE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonują, w głosowaniu tajnym, mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 lat.

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie zostanie przeprowadzone w sołectwach gminy Kisielice i w mieście Kisielice.

GDZIE GŁOSOWAĆ?

Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice. Głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania. Wydanie karty każdy głosujący potwierdza własnoręcznym podpisem na spisie wyborców.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wygrywają projekty z największą liczbą punktów. Projekty, które zdobędą największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie finansowym Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2019 zostaną wskazane do realizacji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komisyjne podsumowanie wyników nastąpi zaraz po zakończeniu głosowania, które przewidziane jest na dzień 24 czerwca 2018r. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 czerwca 2018r. Lista zwycięskich projektów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.

 

CO DALEJ?

Projekty wybrane w głosowaniu zostaną skierowane do realizacji. Trafią do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kisielicach odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

 

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz!