Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Majątek i finanse / Wykaz mienia komunalnego

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

Burmistrz Kisielic poniżej  podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

I . Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

 • bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 23,0 ha i wartości  5,7 tys. zł
 • drogi (040)  o pow. 288,5 ha i wartości 452,3 tys. zł
 • tereny  zabudowane (032)  o pow. 32,9 ha i wartości 383,8 tys. zł
 • tereny  mieszkalne (030)  o  pow. 0,7 ha i wartości 17,0 tys. zł
 • tereny  rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 2,8 ha i wartości  47,7 tys. zł
 • grunty  zadrzewione  i  zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości  2,7 tys. zł
 • grunty  użytkowane  rolniczo  (010)  o  pow. 6,9 ha  i  wartości  4,9 tys. zł
 • tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow.12,0 ha i wartości 70,8 tys. zł
 • nieużytki  (018)  o  pow. 4,8 ha  i  wartości  1,9 tys. zł

Razem  grunty  komunalne  na terenie  gminy Kisielice – pow.  384,2 ha o wartości – 986,8 tys. zł.

II. Wykaz  obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy  Kisielice:

 • budynki  mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w  ilości  19 o  wartości 140,4  tys. zł - (zarządzane przez PUK)
 • obiekty OSP w  ilości 4  o  wartości – 177,7 tys. zł
 • obiekty  świetlic  wiejskich w ilości 14  o wartości – 1 031,6 tys. zł
 • obiekty  szkolne   w  ilości 2  o  wartości  311,9 tys.  zł (w  admin. Zespołu  Szkół)
 • centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości  842,0 tys. zł 

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 2 503,6 tys. zł

Obrót  mieniem  komunalnym  na  terenie  gminy  Kisielice w okresie  sprawozdawczym

Zwiększenie  stanu  mienia  w  okresie  sprawozdawczym:

 • poniesiono nakłady na budowę chodników we wsi Trupel,Goryń i Kantowo– 56,0 tys. zł  
 • zmodernizowano drogi gminne Truplu, Sobiewoli i w Pławtach Wlk – 272,6 tys. zł
 • wykonano nawierzchnię na drodze gminnej Sobiewola-Krzywka – nakłady 279,5 tys. zł
 • poniesiono nakłady na rozbudowę kompleksów rekreacyjno-sportowych w Truplu i Woli – 15,5 tys. zł 
 • wykonano remonty świetlic wiejskich:
  • w Butowie – 45,5 tys. zł
  • w Biskupiczkach – 25,6 tys. zł
  • w Limży- 44,3 tys. zł
  • w Pławtach Wielkich – 4,8 tys. zł
  • w Łęgowie– 18,3 tys. zł
  • w Klimach – 26,1 tys. zł
  • w Jędrychowie – 133,7 tys. zł
  • w Łodygowie – 12,2 tys. zł
 • rozpoczęto budowę Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla Szkoły Podstawowej w Goryniu- 328,4 tys. zł,
 • doposażono jednostki OSP w Jędrychowie i Goryniu – nakłady 19,9 tys. zł 
 • poniesiono nakłady  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych - 4,7 tys. zł
 • wybudowano nowy plac zabaw  we wsi Krzywka – nakłady 14,0 tys. zł 
 • wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 13,3 tys. zł
 • poniesiono nakłady na doposażenie placów zabaw we wsiach:
  • Trupel – nakłady 6,8 tys. zł
  • Goryń- nakłady 9,8 tys. zł
  • Jędrychowo – nakłady 5,0 tys. zł
  • Kantowo- nakłady 3,9 tys. zł
  • Łodygowo- nakłady 2,5 tys. zł
  • Pławty Wlk. – nakłady 4,5 tys. zł
  • Ogrodzieniec – 11,2 tys. zł
 • poniesiono nakłady na adaptację pomieszczeń w budynku Trupel 39 – adaptacja na cele mieszkaniowe - nakłady 56,7 tys. zł
 • wykonano modernizację boiska w Łodygowie – nakłady 8,7 tys. zł
 • wykonano dokumentacje projektową i mapę zasadniczą do realizacji remontu obiektu zabytkowego- kaplicy nagrobnej i cmentarza w Truplu- 8,7 tys. zł

Zmniejszenie  stanu  mienia  komunalnego  w  okresie  sprawozdawczym:

 • sprzedano grunty o pow. 0,0235 ha - na poprawę warunków korzystania z nieruchomości przyległej o wart. inwent.-  12,6  zł
 • sprzedano  w drodze przetargu grunt o pow. 0,2500 ha – pod zabudowę mieszkaniową- wart. inwent. 625,5 zł
 • sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wart inwent. 1 585,40 zł
 • przekształcono w prawo własności grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe o poz.0,2200 ha o wart. inwent. 550,2 zł

III.  Wykaz  gruntów  mienia  komunalnego  z  podziałem  na  poszczególne  grupy na terenie  miasta  Kisielice:

 • tereny  niezabudowane  (033)  o  pow. 11,6  ha  i  wartości  17,1 tys. zł
 • tereny  mieszkalne (030)  o  pow. 3,3  ha  i  wartości 2,4 tys. zł
 • tereny zabudowane (032) o pow. 11,3 ha i wartości 168,7 tys. zł
 • grunty  użytkowane  rolniczo (010)  o  pow. 5,8  ha  i  wartości 8,8 tys. zł
 • drogi (040) o  pow. 24,1 ha i wartości 221,3 tys. zł
 • nieużytki (018) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
 • tereny  rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o  pow. 3,2  ha i wartości 7,1 tys. zł
 • jezioro miejskie  (062) o pow. 5,3 ha  i  wartości 3,0 tys. zł
 • grunty zadrzewione i zakrzewione  (021) o pow. 2,1 ha i wartości 3,5 tys. zł

    Razem  grunty  na  terenie  miasta  67,2 ha i wartości  432,3  tys. zł

Wykaz  obiektów  komunalnych z  podziałem  na  poszczególne grupy  na  terenie  miasta  Kisielice:

 • budynki  mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w  ilości 14 o wartości 1 306,0 tys. zł - (zarządzane przez PUK)
 • budynki  mieszkalno – użytkowe  w  ilości 2 o  wartości 383,4 tys. zł - (w admin. PUK)
 • obiekty  szkolne  w  ilości  6  o  wartości  3 619,1. zł - (w admin. Zespołu Szkół)
 • obiekt  OSP + biblioteka  w  ilości  1  o  wartości  190,2 tys. zł
 • obiekty  sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.818,3 tys. zł
 • obiekty  administracyjne – 1  o wartości  463,5 tys.  zł
 • obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357,1  tys. zł
 • wiata na słomę  wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem  wartość  obiektów  komunalnych  na  terenie  miasta  - 9 101,4 tys.  zł

Obrót  mieniem  komunalnym  na  terenie  miasta  w  okresie  sprawozdawczym:

Zwiększenie  stanu  mienia:

 • sporządzono dokumentację projektową dla planowanych inwestycji – nakłady 9,8 tys. zł 
 • nawierzchnie ul. Cmentarnej – nakłady 212,0 tys. zł
 • poniesiono nakłady na utworzenie klubu seniora  ( Senior+ i wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice) – 253,3 tys. zł
 • poniesiono nakłady na utworzenie żłobka ( Maluch + i stawiamy na maluchy) w Gminie Kisielice) – 899,5 tys. zł 
 • wykonano remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii – nakłady- 25,0 tys. zł   
 • dachu budynku Urzędu Miejskiego- nakłady 70,5 tys. zł
 • kontynuowano remont pomieszczeń na Orliku- nakłady 15,0 tys. zł
 • zakończono budowę ogrodzenia stadionu miejskiego- nakłady  27,5 tys. zł
 • rozbudowano oświetlenie świąteczne – nakłady 16,6 tys. zł
 • przyjęto od Powiatu Iławskiego darowiznę  na cele szkolne zabudowanej nieruchomości o pow. 0,1031 ha z bud. użyt. o wart – 104, 1 tys. zł
 • nabyto w celu utworzenia żłobka i klubu seniora zabudowaną nieruchomość o pow. 0,1284 ha i wartości 310,0 tys. zł

Zmniejszenie  stanu  mienia  komunalnego:

 • sprzedano działki gruntu o pow. 0,9730 ha o wartości inwentarzowej 17,1 tys. zł
 • sprzedano najemcom 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie pod bud. wart. inwent. 38,9 tys. zł
 • przekształcono w prawo własności grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe o poz.0,2354 ha o wart. inwent. 367,8 zł

Zamierzenia  na  rok  2020:

 • sprzedaż  lokali  najemcom
 • sprzedaż  działek  budowlanych
 • modernizacja  dróg
 • kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Ogólna  wartość  gruntów i obiektów mienia  komunalnego  na  terenie  gminy i  miasta  Kisielice: 13 024,1,0 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2019 roku:   3 375,5. zł

UWAGA!  Podane  wartości  gruntów  i obiektów są  wartościami  ewidencyjnymi - w  większości historycznymi


                                BURMISTRZ KISIELIC
                                /-/   Rafał Ryszczuk