Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

 

Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,  Dane kontaktowe: tel. 55 2785500; e-mail: sekretariat@kisielice.pl

 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Stanisława Barbara Pękala, tel. 55 2785500, e-mail: sekretariat@kisielice.pl;

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy Kisielice, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności  z ustawy o:  samorządzie gminnym, ewidencji ludności, dowodach osobistych, Prawa o aktach stanu cywilnego, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, podatkach i opłatach lokalnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, drogach publicznych, ochronie środowiska, swobodzie działalności gospodarczej, pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Oświatowego, Prawa Wyborczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz innych przepisów  w zakresie realizacji zadań statutowych administratora.

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

 • art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;
 • podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, które określa okresy przechowywania dokumentacji bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku , gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

 

Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci, doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
 • do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji umowy/wniosku.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych

Załączniki