Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Petycje/Skargi/Wnioski / Wnioski

Ogłoszono przez Paweł Zernow

WNIOSKI

Tryb rozpatrywania wniosków określa  rozdział 3-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23).

 1. Przedmiotem wniosku mogą  być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
   
 2. Wnioski składa się  do organów właściwych  ze względu na przedmiot wniosku, a więc w szczególności do tych urzędów, których funkcjonowanie może być poprawione przy wykorzystaniu propozycji lub uwag zawartych w tych wnioskach. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji.
   
 3. Miejsce złożenia skargi:
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

  Jeżeli urząd, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu urzędowi, informując o tym wnioskodawcę.
   
 4. Sposób załatwienia:
  1. osobiście lub korespondencyjnie
  2. e-mail na adres: sekretariat@kisielice.pl,
  3. poprzez elektroniczną platformę ePUAP:  KisieliceUM/skrytka
    
 5. Termin załatwienia:

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi zgodnie z rozdziałem 2 Kpa
 

Uwagi:
Wnioskodawca może wnieść skargę, jeżeli jest niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, a także jeżeli wniosek nie został załatwiony w terminie.