Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Organy Gminy / Rada Miejska / Kadencja 2018-2023 / Interpelacje radnych

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Interpalacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Kisielicach - 2020 r.

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza.

  • INTERPELACJA - Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
    (art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym).
  • ZAPYTANIE - Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
    (art. 24 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Interpelacje i zapytania zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

Wzór interpelacji i zapytania do pobrania poniżej- załączniki.

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

 

L.P.

Imię i nazwisko Radnej/Radneg Rady Miejskiej w Kisielicach

Treść interpelacji/zapytania

Odpowiedź na interpelację/zapytanie

1.

Radna Agnieszka Zając- Interpelacja z dnia 31 stycznia 2020 r.

Interpelacja - (PDF)

Odpowiedź na Interpelację - (PDF)

2.

Radna Wioletta Szalkowska- Interpelacja z dnia 9 czerwca 2020 r.

Interpelacja - (PDF) Odpowiedź na Interpelację - (PDF)
3.

Radna Wioletta Szalkowska- Interpelacja z dnia 9 czerwca 2020 r.

Interpelacja - (PDF)

Odpowiedź na Interpelację - (PDF)
4.

Radna Wioletta Szalkowska- Interpelacja z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Interpelacja - (PDF)

Odpowiedź na Interpelację - (PDF)

5.

Radna Wioletta Szalkowska- Interpelacja z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Interpelacja - (PDF)

Odpowiedź na Interpelację - (PDF)

6. Radna Wioletta Szalkowska- Interpelacja z dnia 26 października 2020 r

Interpelacja - (PDF)

Odpowiedź na Interpelację - (PDF)

 

 

 

 

Załączniki: