Kategoria: Urząd Miejski w Kisielicach / Kierownictwo urzędu

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Kierownictwo urzędu

 Burmistrz

Funkcję  Burmistrza pełni Pan Rafał Ryszczuk
Tel. (55) 2785500 wew. 504

Burmistrz jest organem wykonawczy gminy, wybieranym na 4 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • przedkłada Radzie projekty uchwał i określa sposób ich wykonania,
 • odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 • przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem urzędu,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.

Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

 

 

Zastępca Burmistrza
Zadania Zastępcy Burmistrza

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,  w powierzonym zakresie zapewnia przestrzeganie zasad praworządności oraz sprawiedliwości społecznej, w ramach powierzonej problematyki współpracuje z komisjami Rady i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

 

 

 Sekretarz Gminy

Funkcję  Sekretarza Gminy pełni Pani  Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500 wew. 503

 

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekretarz  Gminy  nadzoruje  i koordynuje   realizację zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:

 • obsługi Rady Miejskiej,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • polityki szkolenia i doskonalenia kadr,
 • rozwoju kultury i sztuki,
 • działalności gospodarczej,
 • ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywania projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego,
 • ustalania zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
 • prawidłowego wykorzystania czasu pracy pracowników,
 • przestrzegania dyscypliny pracy,
 • właściwego i terminowego załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
 • przygotowania i przeprowadzenia wyborów wszystkich szczebli, referendów i spisów,
 • przyjmowania ustnych oświadczeń woli testatorów,
 • zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • właściwego funkcjonowania  kontroli wewnętrznej,
 • realizacji zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

 

Skarbnik Gminy

 Funkcję Skarbnika pełni Pan Sergiusz Sikorski
Tel. (55) 2785511

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy, określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • kieruje referatem finansów (pełni funkcje kierownika referatu),
 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,   
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
 • nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 • nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Burmistrza,
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym umów zawartych przez Gminę,
 • kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • nadzoruje prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu,
 • nadzoruje przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
 • prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie kontroli finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w urzędzie wprowadzony odrębnym aktem prawnym,
 • podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,