Wersja obowiązująca z dnia

Kierownictwo urzędu

 Burmistrz

Funkcję  Burmistrza pełni Pan Rafał Ryszczuk
Tel. (55) 2785500

Burmistrz jest organem wykonawczy gminy, wybieranym na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • przedkłada Radzie projekty uchwał i określa sposób ich wykonania,
 • odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 • przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem urzędu,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.

Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

 

 

Zastępca Burmistrza

Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni Pani Jolanta Chruszczewska
Tel. (55) 2785527


Zadania Zastępcy Burmistrza

Zastępca Burmistrza zapewnia  sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje pracę pracowników Urzędu. Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza prowadzenie spraw  Gminy w swoim imieniu. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 

 • Referat Organizacyjny, 
 • Referat Społeczno - Administracyjny. 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
 • przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
 • organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania oraz  załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
 • przeprowadzanie analiz kadrowych,
 • nadzór i wdrażanie nowych zadań należących do kompetencji Gminy,
 • koordynowanie prac podległych Gminie jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego w zakresie prawa oświatowego,
 • współuczestniczenie  w realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
 • wykonywanie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zastępca Burmistrza współdziała z Sekretarzem.

 

 

 Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500

 

Burmistrz może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw  Gminy w swoim imieniu. Sekretarz zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności i nieobecności Zastępcy Burmistrza. Sekretarza w czasie jego nieobecności zastępuje Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji i zapytań radnych,
 • nadzór nad realizacją działalności kontrolnej w Urzędzie, w tym prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych  i wewnętrznych w Urzędzie, 
 • prowadzenie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 • organizowanie i nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników Urzędu materiałów na sesje Rady,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zawartych w uchwałach Rady i w budżecie Gminy,
 • udzielanie radnym wszelkiej niezbędnej pomocy w związku z wykonywaniem przez nich funkcji radnego,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji,
 • nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów w Gminie,
 • organizowanie, koordynowanie i nadzór spraw związanych ze sprawozdawczością i spisami statystycznymi,
 • realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym opracowywanie i przekazywanie informacji publicznych w formie elektronicznej do Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie zadań nad urzędowym publikatorem teleinformatycznym (BIP);
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • przygotowywanie propozycji do projektów programów rozwoju Gminy, 
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-politycznymi i stowarzyszeniami;
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • koordynowanie zadań związanych z sporządzaniem corocznego raportu o stanie gminy,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

Sekretarzowi podlega bezpośrednio samodzielne stanowisko ds. obsługi biura rady.

 

Skarbnik Gminy

 Funkcję Skarbnika pełni Pani Janina Malinowska
Tel. (55) 2785511

Skarbnik realizuje politykę finansową Gminy, wykonuje zadania i obowiązki przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o finansach publicznych dla skarbnika gminy i głównego księgowego budżetu oraz ponosi odpowiedzialność za: 

 • prowadzenie rachunkowości Urzędu i budżetu Gminy, 
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
 • dokonywanie wstępnej kontroli: 
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 
 • Skarbnik zapewnia prawidłową realizację budżetu Gminy. 
 • Skarbnik kontroluje i nadzoruje wykonywanie zadań finansowych przez  jednostki organizacyjne Gminy objęte budżetem. 
 • Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansów. 
 • Skarbnik może upoważnić inną osobę  do kontrasygnaty czynności prawnych  powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych.