Wersja obowiązująca z dnia

Udzielanie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie jest udostępniona w BIP będzie udostępniona w procedurze wnioskowej w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie wynikającej ze złożonego wniosku, urząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie wnioskiem i wskaże, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona.

O ile w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Załączniki