Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Organy gminy


Mieszkańcy Gminy Kisielice tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

W myśl art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podstawową jednostka samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego i za pośrednictwem organów stanowiących rady gminy i organu wykonawczego wójta/burmistrza.

Definicję GMINY zawarta jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która stanowi, iż przez pojęcie gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową (ogół mieszkańców) oraz odpowiednie terytorium (art.1 ust. 1).

Definicję samorządu terytorialnego zawiera art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Starburgu 15 października 1985 r., która weszła w życie w skład sytemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej od 1 marca 1994r.

Gmina posiada osobowość prawną. Ustrój gminy określa Statut Gminy uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.

Mieszkańcy Gminy Kisielice podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Gmina  wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów gminy pochodzących z wyborów powszechnych:

  • Rada Miejska w Kisielicach (organ stanowiący i kontrolny)
  • Burmistrz Kisielic (organ wykonawczy)

Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej Gminy. (art.26 pkt 3 u stawy o samorządzie gminnym)

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina realizuje:
1) zadania własne, wynikające z ustaw, Statutu Gminy, uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane Gminie na mocy obowiązujących przepisów,
3) zadania przyjęte w drodze porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej i samorządowej,
4) zadań publicznych przyjętych w drodze umów cywilnoprawnych zawieranych z innymi podmiotami.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4)  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
5)  lokalnego transportu zbiorowego,
6)  ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8)  edukacji publicznej,
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadaniem Gminy jest nie tylko realizacja zadań wynikających z przepisów prawa ale również podejmowanie własnych inicjatyw rozwojowych na rzecz społeczności lokalnej, promocji gminy, rozwoju gospodarczego, doskonalenia zarządzania i rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć  jednostki organizacyjne. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla.

Podstawy prawne działania samorządu gminnego:

  • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. ROZDZIAŁ VII
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U Nr 96, poz. 603)
  • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  • Statut Gminy Kisielice
  • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwianie indywidualnych spraw jej mieszkańców