Wersja obowiązująca z dnia

SKARGI

Tryb rozpatrywania wniosków określa  rozdział 2, 4-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 1. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub niezażyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.
   
 2. Skargę składa się  do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
 • rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
 • zarządu gminy oraz wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 ustawy, jest rada gminy,
 • zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 ustawy, jest rada powiatu,
 • zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 ustawy, jest sejmik województwa,
 • wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu jest właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
 • innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 • ministra jest Prezes Rady Ministrów,
 • organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.

 

 1. Miejsce złożenia skargi:
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

Jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, powinien on ustalić, który urząd jest właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie mu ją przekazać, albo poinformować obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować. Podstawa prawna: art. 231 kpa.  "Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ".

 

 1. Sposób załatwienia:
 1. osobiście lub korespondencyjnie
 2. e-mail na adres: sekretariat@kisielice.pl,
 3. poprzez elektroniczną platformę ePUAP:  KisieliceUM/skrytka

 

 1. Termin załatwienia:

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien rozpatrzyć   skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia  skargi.

Uwagi:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.