Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Urząd Miejski w Kisielicach

I.  REFERAT ORGANIZACYJNY

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • ewidencja wyjść służbowych
 • książka kontroli
 • rejestr petycji, skarg i wniosków
 • rejestr zarządzeń Burmistrza
 • rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • rejestr prawa miejscowego
 • rejestr radnych Rady Miejskiej
 • wykaz rad sołeckich i osiedlowych
 • rejestr instytucji kultury
 • archiwum
 • ewidencja zezwoleń na zbiórki publiczne
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień
 • rejestr pieczęci
   

 

II. REFERAT SPOŁECZNO ADMINISTRACYJNY

 • rejestr mieszkańców i cudzoziemców
 • rejestr dowodów osobistych
 • rejestr wyborców
 • rejestr stanu cywilnego
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

 

III. REFERAT FINANSÓW

 • ewidencja dochodów
 • ewidencja wydatków
 • rejestr wydanych zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie umorzenia podatku
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty podatku
 • rejestr przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego
 • rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu
 • rejestr wystawionych upomnień
 • rejestr druków ścisłego zarachowania
 • rejestr faktur i rachunków
 • dzienniki dekretów wpłat podatkowych
 • rejestr środków trwałych
 • ewidencja wydanych nakazów płatniczych
 • ewidencja podatników
 • ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
 • ewidencja kart podatkowych
 • ewidencja pojazdów do celów podatkowych
 • ewidencja obrotu podlegającego podatkowi Vat
 • rejestr podatników za odpady komunalne
 • rejestr wystawionych wezwań do zapłaty

 

IV. REFERAT ROZWOJU GMINY

 • ewidencja decyzji zatwierdzających projekt podziału geodezyjnego
 • rejestr wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych, użytkowych, obiektów budowlanych i działek niezabudowanych
 • rejestr dzierżawionych gruntów
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • ewidencja dróg i mostów gminnych
 • rejestr osób posiadających psy ras uznawanych za agresywne
 • rejestr wydanych decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
 • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.