Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice,
Dane kontaktowe: tel. 55 2756103; e-mail: biblioteka@kisielice.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Stanisława Barbara Pękala, tel. 55 2785500, e-mail: sekretariat@kisielice.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zadań własnych Gminy.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;( MAK+   centralna baza czytelników)
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) podmioty świadczące usługi odzyskania udostępniania zbiorów lub inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych…..

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

7. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

8. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:
Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.,
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody, , a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji usługi/wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  będą profilowane. Posiadając w bazie Pani/Pana dane jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowanych. Dzięki temu zbiory i usługi Biblioteki będą lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.