Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Stowarzyszenia/Współpraca / Ogłoszenia

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska | wersja archiwalna

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 28 września 2018 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Pomoc społeczna”, tytuł zadania: „Organizowanie i prowadzenie transportu dla dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu”.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,  650, 723 i 1365) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.250,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznawanych w tym trybie a także art. 19a ust.7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Gminy Kisielice nie udzielono w roku 2018 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% z budżetu Gminy Kisielice przewidzianego na dotacje.

Zadanie w zakresie pomocy społecznej ma na celu zorganizowanie i prowadzenie transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu na kwotę 2.250 zł przez 3 miesiące (od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.).

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Kisielic w myśl art. 19a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 10 października 2018 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@kisielice.pl

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją pozarządową ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.