Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Radosław Mierzejewski

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fotowoltaiczne, termomodernizację budynków dla mieszkańców Gminy Kisielice

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy)


Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.:
 

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
 • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kto może skorzystać z programu?

Program "Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku, oraz do osób, które dysponują prawomocną zgodą na rozpoczęcie budowy.

W budynkach już istniejących dofinansowanie może obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na nowoczesne, instalację systemu ogrzewania elektrycznego, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła. W zakres przedsięwzięcia może też wchodzić docieplenie budynków oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Natomiast inwestorzy budujący nowe domy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu i montażu węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Wysokość i formy rządowego wsparcia

W programie przyjęto zasadę, że maksymalne koszty kwalifikowane (cała wartość inwestycji) objęte dotacją to 53 tys. zł (co oznacza, że przy maksymalnej dopłacie można otrzymać 47 700 zł), a minimalne - 7 tys. zł. Przy czym wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Rodzina z dochodem poniżej 600 zł na osobę może liczyć na dotację pokrywającą do 90% kosztów inwestycji, 600-800 zł - do 80%, 801-1000 zł - do 70%, 1001-1200 zł - do 60%, 1201- 1400 zł - do 50%, 1401-1600 zł - do 40%, a powyżej 1600 zł - do 32%.

Drugą formą wsparcia dla inwestorów będą niskooprocentowane pożyczki z planowanym czasem ich spłaty do 15 lat.

Gdzie szukać informacji i składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać w oddziałach wojewódzkich funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwych dla adresu modernizowanego lub nowo budowanego domu. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje np. o warunkach uzyskania dotacji czy sposobie wypełnienia wniosku i potrzebnych dokumentach. Dobrym źródłem informacji jest też strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna obejmuje ocieplanie budynków jednorodzinnych oraz wymianę kotłów na paliwa stałe. A efektem tych przedsięwzięć ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz systemów ogrzewania domów jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać "podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych"  - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Ulga ta nie będzie jednak przysługiwała tym podatnikom, którzy korzystali z innych form pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. z dotacji NFOŚiGW.

Wymagana dokumentacja

Projekt ustawy zakłada, że wydatki będą musiały być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. A ulga termomodernizacyjna będzie odliczana w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej

W projekcie ustawy przyjęto założenie, że uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej będzie uwarunkowane zrealizowaniem w całości wybranego przez podatnika wariantu przedsięwzięcia, określonego w audycie energetycznym. Limit odliczenia to 23% wydatków, ale ogólna kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł. Aby uzyskać ulgę w tej wysokości, wydatki na termomodernizację muszą wynieść prawie 230,5 tys. zł.

Ustalono też granicę czasową na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, objętego ulgą podatkową, a mianowicie trzy kolejne lata.

Planujesz wykonanie bądź modernizację dachu? Sprawdź »

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundusz Termomoderniazcji i Remontów

 

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

 

PREMIA REMONTOWA

Adresaci programu

Z premii mogą skorzystać wyłącznie:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Przeznaczenie środków

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

PREMIA KOMPENSACYJNA

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe.

Adresaci programu

Z premii może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

Przeznaczenie środków

Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego.

Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/

 

ENERGIA PLUS (zapowiedź)

Energia Plus – program, dzięki któremu prąd ma być tańszy, ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Jakie są jego założenia i zasady oraz dla kogo jest przeznaczony program Energia Plus? Na czym dokładnie ma polegać i co mamy dzięki niemu zyskać? Program Energia Plus.

   Dla kogo? Kto może skorzystać? Program Energia Plus będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. W dodatku nie tylko dla dzisiejszych, ale też dla przyszłych pokoleń. Konkretów jeszcze nie ma, ale zarysowane są już korzyści, jakie może dla każdego przynieść Energia Plus. A są to: obniżenie kosztów energii w gospodarstwach domowych – zgodnie z zapowiedziami nawet o 2,5 tys. zł rocznie możliwość świadczenia niedrogich usług komunalnych przez samorządy dodatkowe źródła przychodów dla małych i średnich firm, które obniżą rachunki lub dostarczą rozwiązania Pierwsze efekty działania programu Energia Plus odczujemy jeszcze w tym roku. Przede wszystkim z programu ma skorzystać pięć milionów domów jednorodzinnych. Obniżenie kosztów energii – taki jest główny cel programu Energia Plus. Jak jednak ma do tego dojść? Głównym założeniem jest upowszechnienie nowoczesnych technologii. Chodzi przede wszystkim o instalacje fotowoltaiczne oraz mikroelektrownie wodne. Instalacje fotowoltaiczne – to instalacje mogące produkować energię elektryczną przez efekt fotowoltaiczny, czyli zamieniając energię słoneczną na prąd stały. Instalacje fotowoltaiczne to coraz popularniejsze panele słoneczne Mikroelektrownie wodne – wykorzystując energię spadku wody, zamieniają energię potencjalną wody na elektryczną, dając w ten sposób niezależność energetyczną Program Energia Plus sięga po prosumencki model. Zgodnie z jego założeniami, beneficjenci programu: korzystaliby z energii, którą sami by wytwarzali nadmiar energii mogliby sprzedać albo przekazać do sieci i otrzymać za to rekompensatę. Zasady programu Program Energia Plus jest jeszcze w trakcie opracowywania, ale co jakiś czas politycy przekazują na jego temat nowe informacje. Dodatkowo ma także zostać opracowany system kredytów i pożyczek, dzięki którym łatwiej było je kupić i zainstalować. Planuje się zaangażować w to Bank Gospodarstwa Krajowego oraz sektor bankowy. Wszystko po to, by Polacy mieli szansę na finansowanie budowy takich instalacji. Energia Plus nie tylko ma obniżyć ceny prądu, ale także zadbać o środowisko i przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski.