Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacja dla mieszkańców

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Informacje o Budżecie Obywatelskim Gminy Kisielice

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2021

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kisielice do udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2021 ustalona zostaje na 100.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.  Do głosowania zakwalifikują się te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołany przez Burmistrza Kisielic.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 25 października  2020 r. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 9:00 do 18:00.

 

W IV edycji budżetu obywatelskiego 2021 r. składać i głosować mogą również wszyscy mieszkańcy Gminy Kisielice, bez względu na wiek, jednak  osoby niepełnoletnie będą mogły głosować tylko za zgodą opiekuna prawnego.

 

 

KATEGORIE PROJEKTÓW

 • Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania/projekty które należą do zadań własnych Gminy.
 • Posiadają cechy zadań inwestycyjnych i remontowych (m.in.: remonty, budowa, rozbudowa, zakup  urządzeń, wyposażenia, sprzętu, środków trwałych itp.), a w szczególności dotyczące:
  • estetyzacji otoczenia poprzez instalację nowych lub wymianę istniejących obiektów małej architektury, urządzanie zieleni miejskiej, likwidację elementów zakłócających ład przestrzenny;
  • rekreacji poprzez budowę nowych bądź modernizację lub doposażenie istniejących placów zabaw, terenów i obiektów sportowych lub terenów rekreacyjnych;
  • bezpieczeństwu poprzez montaż urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyłączeniem zmian organizacji ruchu;
  • poprawie stanu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez budowę, utwardzenie lub remonty nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów, budowę lub remonty instalacji oświetlenia gminnego, budowę lub remonty publicznej infrastruktury sieciowej;

- przy czym dotyczą one terenów i obiektów stanowiących własność Gminy Kisielice o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji, a zarazem są one zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kisielice.

 • Posiadają charakter imprez kulturalnych lub integracyjnych realizowanych na terenie Gminy Kisielice.
 • W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie planu przedsięwzięcia.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
 • Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ?

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Kisielice. W sytuacji, gdy pomysł na projekt będzie miała grupa niepełnoletnich mieszkańców, wtedy musi mieć pełnoletniego lidera, który będzie reprezentował grupę.

Ponadto, osoby niepełnoletnie zgłaszające projekt muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na złożenie wniosku oraz  na przetwarzanie danych osobowych.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

 • Zgłoszenia propozycji zadania do budżetu obywatelskiego dokonujemy na formularzu zgłoszeniowym wypełnionym komputerowo. Formularz  można pobrać do druku ze strony internetowej  lub  wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pokój nr 3 i 4.
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na złożenie wniosku – w przypadku składania formularza przez osobę niepełnoletnią.
 • Do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania, zdjęcie/a  dotyczące zgłaszanego zadania lub inne dokumenty – istotne w opinii lidera dla zgłaszanego zadania.

 

POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ POWNIEŃ ZAWIERAĆ

 • tytuł zadania,
 • miejsce lokalizacji projektu,
 • opis zadania i uzasadnienie,
 • koszt realizacji projektu (całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem oraz opłatami administracyjnymi),
 • dane identyfikacyjne lidera grupy (dane kontaktowe),
 • podpisy mieszkańców popierających propozycje zadania, co najmniej 6 podpisów mieszkańców.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ KOSZTORYS?

Kosztorys zadania powinien zawierać listę z orientacyjnymi  kosztami elementów niezbędnych do realizacji projektu. Podając szacunkowe ceny poszczególnych zadań można skorzystać z Internetu, ze stron potencjalnych wykonawców - na tym etapie to w zupełności wystarczy. Kosztorys dołączony do wniosku jest dokumentem poglądowym, ale musi być przygotowany rzetelnie. Ma on określić, czy realizacja danego zadania jest możliwa ze środków przewidzianych w puli Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice.

 

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.00 w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

CO PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

 • Formularz zgłoszenia zadania zostanie poddany wstępnej ocenie pod względem formalnym, m.in. czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki i podpisany przez osoby upoważnione.
 • Po ocenie formalnej zgłoszenie zostanie przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjny, gdzie dokonana zostanie analiza merytoryczna pod względem możliwości realizacji złożonego wniosku.
 • W przypadku stwierdzenia istotnych braków, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić braki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma ze wskazaniem błędów w zgłoszeniu.  W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany jako niespełniający wymagań formalnych i nie będzie podlegał dalszej analizie.
 • do dnia 14 października 2020 zostanie opublikowana lista propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które uzyskały rekomendację i lista propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które nie uzyskały rekomendacji.
 • do 16 października wnioskodawca, którego zgłoszenie zostało zaopiniowane negatywnie ma prawo odwołania się od negatywnej oceny projektu do Burmistrza Kisielic.
 • W dniu 25 października 2020 r.  w godz. 9:00 – 18:00 r. obędzie się głosowanie  na projekty możliwe do realizacji.

 

PROMOCJA WNIOSKU

Promowanie zgłoszonego projektu to bardzo ważny etap. Tu należy znaleźć jak najbardziej skuteczny sposób dotarcia do mieszkańców i zachęcenia do wyboru Waszego pomysłu. Jest szereg sposobów, dzięki którym możesz zachęcić mieszkańców Gminy Kisielice do głosowania.

JAK TO ZROBIĆ?

 • opowiedz o swoim pomyśle przyjaciołom, sąsiadom oraz innym mieszkańcom ulicy, osiedla, sołectwa,
 • skorzystaj z możliwości jakie daje Internet, portale społecznościowe - tam informacje rozchodzą się bardzo szybko,
 • wykonaj proste plakaty czy ulotki. Wcale nie musi to być profesjonalne opracowanie graficzne. Ważne by znalazły się tam podstawowe informacje o projekcie, takie jak nazwa i krótki opis.

 

GŁOSOWANIE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonują, w głosowaniu tajnym, mieszkańcy Gminy Kisielice wpisani do spisu mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021.

Spis mieszkańców, zostanie sporządzony wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia głosowania na zadnie zgłoszone do budżetu obywatelskiego na podstawie:

 • rejestru mieszkańców Gminy Kisielice w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gminie Kisielice;
 • rejestru wyborców Gminy Kisielice w przypadku osób nie posiadających zameldowania w Gminie Kisielice, a dopisanych do rejestru wyborców zgodnie z właściwymi przepisami;
 • w przypadku osób zamieszkujących na terenie Gminy Kisielice a nie spełniających wymogu w pkt 1 lub 2, do spisu mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021 może być dopisana każda osoba mieszkająca na terenie Gminy Kisielice, która złoży oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Kisielicach w Referacie Społeczno-Administracyjnym w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00. Oświadczenie, musi być złożone osobiście, w przypadku osób niepełnoletnich musi złożone i podpisane przez opiekuna prawnego tej osoby.

Niepełnoletni mieszkańcy Gminy Kisielice mogą głosować osobiście jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego i po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po przedstawieniu stosownego oświadczenia obwodowej komisji ds. budżetu głosowania. Oświadczenie będzie można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania lub w dniu głosowania od obwodowej komisji.

JAK GŁOSOWAĆ?

 • głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania,
 • wydanie karty do głosowania następuje po wylegitymowaniu mieszkańca na podstawie dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub studenckiej i po potwierdzeniu odbioru karty własnoręcznym podpisem na spisie mieszkańców Gminy Kisielice głosujących nad budżetem obywatelskim na rok 2021,
 • niepełnoletni mieszkańcy Gminy Kisielice mogą głosować osobiście jedynie po przedstawieniu stosownego oświadczenia obwodowej komisji ds. budżetu głosowania.

GDZIE GŁOSOWAĆ?

Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice. 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wygrywają projekty z największą liczbą punktów. Projekty, które zdobędą największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie finansowym Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021 zostaną wskazane do realizacji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komisyjne podsumowanie wyników nastąpi zaraz po zakończeniu głosowania, które przewidziane jest na dzień 25 października 2020 r. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 października 2020  r. Lista zwycięskich projektów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.kisielice.pl zakładka Budżet obywatelski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.

 

CO DALEJ?

Projekty wybrane w głosowaniu zostaną skierowane do realizacji. Trafią do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

 

KONSULTACJE

Aby ułatwić Państwu złożenie zgłoszenia do budżetu obywatelskiego odbędą się konsultacje z mieszkańcami w dniach od 20 lipca  2020 r. do 18 września 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

GDZIE PO INFORMACJE?

 • wszelkie informacje dotyczące realizacji kolejnych etapów realizacji budżetu obywatelskiego oraz niezbędne DRUKI znajdą się w zakładce Dokumenty do pobrania
 • bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego, Tel. 55 2785500 w. 503 lub 523.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe  będą przetwarzane wyłącznie  w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021  na podstawie przepisów prawa  wynikających z:

 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego  RODO;
 • art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713);
 • Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;
 • §  6 zarządzenia Nr 57/2020  Burmistrza Kisielic z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy. 

Klauzula informacyjna do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania/Podstawa prawna dla budżetu obywatelskiego na rok 2021