Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki pomocnicze gminy

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk | wersja archiwalna

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ogrodzieniec w dniu 19 września w trybie zdalnego obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się korespondencyjnego

Ogłoszenie

 

Na podstawie § 25 ust. 6 Statutu sołectwa  Ogrodzieniec uchwalonego Uchwałą Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 3 poz. 509) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

zwołuję zebranie wiejskie  w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec  oraz odwołania i wyboru członka rady sołeckiej w Ogrodzieńcu.

Zebranie wiejskie, dla mieszkańców sołectwa Ogrodzieniec, odbędzie w dniu 19 września 2020 r. (sobota) od godz. 10:00 do godz. 14:00  w  Świetlicy Wiejskiej
w Ogrodzieńcu w formie korespondencyjnej  (zdalny tryb obradowania).

 

Zebranie wiejskie  w trybie zdalnego obradowania zostanie przeprowadzone zgodnie ze Statutem Sołectwa Ogrodzieniec i Zarządzeniem Nr 76/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania  w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec  i członka rady sołeckiej sołectwa Ogrodzieniec w Gminie Kisielice w formie korespondencyjnej (zdalny tryb obradowania).

Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem czynności wyborczych określa Haromonogram zebrania wiejskiego.

 

 

Dokumenty do zapoznania się dla mieszkańców sołectwa Ogrodzieniec:

  1. Harmonogram zebrania wiejskiego, dotyczący działań związanych z wykonaniem czynności odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ogrodzieniec oraz odwołanie i wybór członka rady sołeckiej sołectwa Ogrodzieniec.
  2. Informacja dla mieszkańców sołectwa  biorących udział w zebraniu wiejskim w zdalnym trybie obradowania.