Wersja obowiązująca z dnia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14-220 KISIELICE
ul. Sienkiewicza 18

Nr telefonu: (55) 2756441

(55) 230 76 09 - Kierownik MGOPS - Lucyna Grześ Remus

(55) 234 85 05 – świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Główna Księgowa - Janina Malinowska


adres e-mail: mgops.kisielice@kisielice.pl
 

NIP: 581-15-01-951
REGON: 002793619


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH

pracuje w następujących godzinach:

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 15:00

Kierownik MGOPS przyjmuje interesantów w godzinach pracy


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach):

 

Nabywca – Gmina Kisielice,

ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,

NIP 744 168 40 66

Odbiorca – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice


Ogólne zasady udzielania pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:
• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.).

Zasady udzielania pomocy społecznej:

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
• osoby zainteresowanej
• jej przedstawiciela ustawowego
• innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Ustawa o pomocy społecznej - (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.).
 

Załączniki