Wersja obowiązująca z dnia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach

Dane podstawowe przedmiotu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Nazwa skrócona: PUK Sp. z o.o.

Adres:

14-220 Kisielice, ul. Kolejowa 1

Woj. warmińsko-mazurskie

Tel: (55) 2756070

Kom. 697-480-900

Adres e-mail: biuro.puk@kisielice.pl

strona www: http://pukkisielice.pl

Dom Przedpogrzebowy: Tel: 783 987 518

NIP 744-16-95-650

REGON 280035464

NR KRS 0000236055

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 7 548 800 zł

BANK: Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice 55 8320 0005 0040 5010 2000 0010

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kisielicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach.

Pracownicy Przedsiębiorstwa przyjmują interesantów w ciągu całego dnia z wyjątkiem godzin pracy w terenie.

 


 

Status prawny Spółki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) w Kisielicach jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę Kisielice, która jest właścicielem 100% akcji spółki. Spółka powstała w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach” w dniu 1 stycznia 2005 r.

 

Dokumenty o utworzeniu spółki:

 

Organy Spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Zarząd
 3. Rada Nadzorcza

 

Prezes Zarządu:

 • Zbigniew Chustecki

 

Skład Rady Nadzorczej:

 • Jan Franciszek Gajewski - Przewodniczący
 • Dagmara Fabiszak - Członek
 • Sławomir Andrysiak - Członek

 

Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz do roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników), reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. Prawo do zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej w przypadku, gdy nie uczyni tego Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, bądź też, gdy Zarząd nie zwola Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub wspólnika reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 2. podział zysków, przeznaczenia go na określone cele, w tym wyłącznie lub ograniczenie od podziału, przeznaczenie zysku na kapitały lub fundusze w całości lub w części oraz powzięcie uchwał o pokryciu strat,
 3. odwołanie i wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 4. zmiany umowy spółki
 5. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,
 6. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 7. likwidacji spółki,
 8. nabycie i zbycie nieruchomości, zbycie i wydzierżawienie części lub całości przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkownika,
 9. tworzenie funduszy celowych,
 10. określenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 11. zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 12. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólników.

 

Zarząd:

 • Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcje Zarządu pełni Prezes Zarządu. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem.

 

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

 1. występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
 2. uchwalanie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu,
 3. przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin,
 4. przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
 5. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 6. opracowywanie planów pracy,
 7. sporządzanie projektów techniczno-ekonomicznych i finansowych,
 8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 9. proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
 10. składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 11. sporządzanie bilansu Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej orazWalnemu Zgromadzeniu,
 12. składanie wniosków dotyczących zasad podziału zysku oraz terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
 13. branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
 14. opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
 15. udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki.

 

Rada Nadzorcza

 • Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach, w składzie trzech członków, powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 • badanie: biliansu, rachunku zysku i strat, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie pisemnych sprawozdań z tych czynności Zgromadzeniu Wspólników,
 • w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki,
 • ma prawo zwołać Zgromadzenie Wspólników w przypadku: gdy Zarząd Spólki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypisanym terminie; jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 14 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Współników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku,
 • może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników
 • posiada prawo wglądu w bieżącą działalność Spółki poprzez: uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki; sprawdzenia akt i dokumentacji przedsiębiorstwa Spółki; dokonywanie kontroli finansowej przedsiębiorstwa; ządanie od Zarządu Spółki oraz jej pracowników udzielenia Radzie Nadzorczej sprawozdań i wyjasnień; uprawnienia do dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,

 

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej:

 • Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach Rady i poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze, odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i im przewodniczy (w przypadku jego nieobecności uprawnienia te przejmuje Zastępca),
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady,
 • Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał, z posiedzeń Rady spisuje się protokół,

 

Przedmiot działalności spółki:

 • Przedmiotem działania Spółki jest szeroko rozumiane świadczenie usług komunalnych.

 

Spółka:

 • prowadzi:
  • Dom Przedpogrzebowy w Kisielicach,
  • Oczyszczalnię Ścieków
  • Stacje uzdatniania wody: Kisielice, Jędrychowo, Klimy
  • wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy
 • dzierżawi:
  • Kotłownię Miejską w Kisielicach
  • Cmentarz Komunalny
 • zarządza w imieniu Gminy lokalami mieszkalnymi gminy

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 38.11.Z – zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne,
 • 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej
 • 08.12.Z – wydobywanie żwiru i piasku: wydobywanie gliny i kaolinu,
 • 02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzewczego,
 • 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
 • 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
 • 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • 43.3 – wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych,
 • 43.31.Z – tynkowanie,
 • 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z – posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • 43.34.Z – malowanie i szklenie
 • 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
 • 49.41.Z – transport drogowy towarów,
 • 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem    motocykli,
 • 81.29.Z – pozostałe sprzątanie,
 • 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna
 • 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 

Kapitał Spółki

Kapitał podstawowy spółki na dzień 24 kwietnia 2019 r. wynosi 7 548 800 zł i dzieli się na 37 744 udziałów po 200,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina i Miasta Kisielice wnosząc wkład niepieniężny o wartości 7 548 800 zł w postaci majątku trwałego.