Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Łukasz Adamski

Gospodarka odpadami komunalnymi

Segregacja jest obowiązkowa - w przypadku stwierdzenia niepoprawnie prowadzonej segregacji istnieje obowiązek nałożenia podwyższonej stawki za gospodarowanie odpadami.

 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach nr XXII/116/2019 z dnia 20 grudnia 2020 roku:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 złotych miesięcznie od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, natomiast 5 i każda kolejna osoba w gospodarstwie 15 złotych od osoby.
   
 • podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami niepoprawnie posegregowanymi w wysokości 66,00 złotych od osoby w gospodarstwie liczącym do 4 osób, oraz od 5 każdej kolejnej osoby w gospodarstwie 45 złotych od osoby.
   

Właściciele nieruchomości jednorodzinnej kompostujący odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych zwalnia się z części opłaty w wysokości 2 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać ulgę należy zadeklarować posiadanie kompostownika w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata będzie ponoszona od pojemnika:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny wynosi za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 45,00 zł
 • 110 – 120 L – 64,00 zł
 • 240 L – 83,00 zł
 • 1100 L – 220 zł

Podwyższone stawki za gospodarowanie odpadami przy stwierdzonej niepoprawnie powadzonej segregacji za pojemnik o pojemności:

 • 60 – 80 L – 135,00 zł
 • 110 – 120 L – 192,00 zł
 • 240 L – 249,00 zł
 • 1100 L – 660,00 zł.

Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zbieranymi w sposób selektywny - 160,00 zł rocznie od jednej nieruchomości,
 • podwyższona stawka przy stwierdzonej niepoprawnej segregacji– 320,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

Opłatę należy uiszczać do dnia 30 września, danego roku którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

DEKLARACJE

Każdy właściciel nieruchomości (w przypadku nieruchomości wielolokalowych - zarządca) zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Kisielicach deklaracji o wysokości opłaty. Wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub w wersji elektronicznej dostępnej w zakładce "Gospodarka odpadami".

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Kisielic określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Kisielic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości - powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Każda osoba składająca deklarację otrzyma indywidualny numer konta na który będzie musiała uiścić opłatę.

POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają ją w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie. Gmina wyposaża mieszkańców w worki na poszczególne sekcje odpadów (oprócz zmieszanych). Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów. Minimalną ilość i wielkość pojemników określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kisielice.

Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy oznakować kolorystycznie:

 • kolor żółty - przeznaczony do zbierania metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 • kolor niebieski - papieru, tektury;
 • kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła;
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów (bioodpadów),
 • kolor szary - popiół.

 SPOSÓB l CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość wywozu odpadów określona jest w harmonogramie odbioru odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli nieodpłatnie dostarczać:

 • bioodpady;
 • papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);
 • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • tworzywa sztuczne i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);
 • tekstylia i odzież;
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony np. samochodowe, motocyklowe itp. (rolnicze za dodatkową opłatą);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie).

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż przy ulicy Kolejowej utworzony został PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), do którego nieodpłatnie można dostarczyć wyżej wymienione odpady. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 do 12:00. Dostarczony sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie przez firmę „SPOMER” z Iławy a następnie przekazany do utylizacji.

 

Szczegółowe informacje o sposobach segregacji odpadów znajdują się na stronach internetowych:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych