Procedury / Przewozy pasażerskie

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wydawanie zezwoleń oraz zmiany do zezwoleń wraz z wypisami na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Kisielicach
Referat Rozwoju Gminy
Pok. Nr 5A, Tel. 55 27 85 522

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wydanie zezwolenia

 

Wymagane dokumenty:

1. Rególarny przewóz osób:

- wniosek
- licencja na wykonywanie transportu drogowego + kserokopia,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie przystanków i dworców autobusowych,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdu na tabliczkach przystankowych na przystankach,
- cennik,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

2. Regularny specjalny przewóz osób:

- wniosek
- licencja na wykonywanie transportu drogowego + kserokopia,
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,

 

Czas realizacji:

1. Niezwłocznie, lecz nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem załączników

 

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

 

Uwagi:

1. Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).