Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Konsultacje

Ogłoszono przez Jagoda Narczyk

Ogłoszenie Burmistrza Kisielic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2  w związku z art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) oraz Uchwały Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 3434), Burmistrz Kisielic informuje o konsultacjach społecznych w przedmiocie zmiany:

  • statutów sołectw Gminy Kisielice:  Biskupiczki, Butowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka, Limża, Łęgowo, Łodygowo, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola, Trupel, Wola,
  • statutu osiedla „Przyszłość” Kisielice.

 

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw i mieszkańców osiedla  na terenie Gminy Kisielice w związku propozycją wydłużenia z 4 do 5 lat kadencji organów uchwałodawczych i wykonawczych sołectw i osiedla (sołtysa i rady sołeckiej oraz zarządu osiedla) oraz aktualizacji zapisów w statutach. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedla  posiadający czynne prawo wyborcze.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie
od dnia 17 lutego  2020 r. do dnia  20 marca 2020  r. do godziny 15:00.

Konsultacje zostały odowłane zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 16 marca 2020 r.

 

Konsultacje przeprowadza się poprzez:

  • zorganizowanie zebrań wiejskich z mieszkańcami poszczególnych sołectw i mieszkańcami osiedla Gminy Kisielice, zgodnie z harmonogramem zebrań wiejskich i osiedla;
  • rozesłanie projektu „uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla utworzonych na terenie Gminy Kisielice” wraz formularzem uwag i wniosków do wszystkich sołtysów  oraz przewodniczącej zarządu osiedla na terenie Gminy Kisielice;
  • umieszczenie na stronie internetowej (http://kisielice.warmia.mazury.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.kisielice.warmia.mazury.pl w zakładce Konsultacje) Projektu „uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla utworzonych na terenie Gminy Kisielice” wraz z formularzem uwag i opinii;
  • elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice eKonsultacje dostępnym w BIP - http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce – Konsultacje/eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/ .

 

Uwagi i  opinie do projektu „Uchwały” należy składać w  terminie do dnia 20 marca 2020  r.; na zebraniu wiejskim lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urzędu, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kisielice.pl; lub poprzez eKonsultacje – elektroniczny system konsultacji społecznych Gminy Kisielice.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice oraz formularz uwag i wniosków do projektu „Uchwały” będzie dostępny u sołtysów i przewodniczącej komitetu osiedlowego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach  oraz na stronach:

http://kisielice.warmia.mazury.pl/

  https://bipkisielice.warmia.mazury.pl

https://konsultacje.kisielice.pl