Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Radosław Mierzejewski | wersja archiwalna

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KISIELICE NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KISIELICE

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kisielicach (pok. nr 5A) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kisielicach pod adresem http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ w zakładce ogłoszenia, na okres 30 dni tj. w dniach od 28 sierpnia do 28 września 2017 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: sekretariat@kisielice.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kisielic. 

Załączniki: