Wersja obowiązująca z dnia

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za rok 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za rok 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za rok 2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Kisielic przedstawia Radzie Miejskiej w Kisielicach  Raport o stanie Gminy Kisielice za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kisielice za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kisielicach, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 cytowanej ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kisielice za 2020 rok odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 11:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  
24 czerwca 2021 r.  do godziny 14:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5,
w pokoju nr 4

Załączniki