Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Petycje/Skargi/Wnioski / Petycje

Ogłoszono przez Paweł Zernow

PETYCJE

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

 1. Przedmiotem petycji może być: żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 2. Petycję składa się w formie: pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie podmiotu petycji.
 1. Petycja może zawierać: zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
 1. Petycja składana:
 • w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję,
 • w interesie podmiotu trzeciego zwiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub poczty elektronicznej tego pomiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

 

Miejsce złożenia petycji:

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kisielicach (pok. Nr 2).

 

Sposób załatwienia:

 • osobiście lub korespondencyjni,
 • e-mail na adres: sekretariat@kisielice.pl,
 • poprzez elektroniczną platformę ePUAP:  KisieliceUM/skrytka

 

Termin załatwienia:

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


 

Wymagane Dokumenty:

 • Wniosek zainteresowanego.


Opłaty:

 • Złożona petycja nie podlega opłacie skarbowej


Tryb odwoławczy:

 • Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, i nie przysługuje odwołanie.

 

Uwagi:

 • Jeżeli Burmistrz Kisielic będzie organem właściwym do rozpatrzenia petycji zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na wskazany adres. W przypadku, kiedy Burmistrz Kisielic nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, przesyła niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • Co roku w terminie  do 30 czerwca adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach  rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

 

Załączniki: